visual

De belangrijkste besluiten, genomen tijdens de Generale Synode van 2013 / 2014 (bron: Reformatorisch Dagblad):

 

In verband met eisen van de overheid aan ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) stellen de GG een beleidsplan op dat zo dicht mogelijk bij de Dordtse Kerkorde blijft. Dit beleidsplan is uitsluitend bedoeld om aan de ANBI-eisen te voldoen. Alleen zo kunnen giften aftrekbaar blijven. De GG zien (nog) geen redenen om af te zien van het voldoen aan de eisen rond de ANBI-status.

 

De synode droeg het deputaatschap kerkrecht op het reglement voor kerkvisitaties te actualiseren.

 

De GG gaan zich „op bescheiden schaal” actiever inzetten voor de vervolgde en verdrukte kerk. Er wordt geen apart deputaatschap opgericht, maar er komt een commissie. Die richt zich vooral op landen in het Midden-Oosten.

 

De GG gaan in Israël verder met samensprekingen met gemeenten die verwant zijn aan het gereformeerde belijden.

 

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) blijft het gereformeerd theologisch hoger onderwijs in Indonesië steunen. ZGG ziet af van plannen om actief te worden in het Amazone­gebied. De nood van het tekort aan zendingswerkers en -predikanten wordt nadrukkelijker in de gemeenten neergelegd.

 

De commissie catechese kan verder gaan met het opstellen van een nieuwe catechisatiemethode aan de hand van de Heidelbergse Catechismus en het veelgebruikte vragenboekje van A. Hellenbroek.

 

Binnen de GG wordt meer aandacht gegeven aan de opvoedingsverlegenheid van veel ouders.

 

Ds. P. Mulder wordt met ingang van het cursusjaar 2014-2015 de opvolger van ds. L. Blok als docent aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam.

 

In de gesprekken met vertegenwoordigers van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland willen de GG minder terugkijken naar 1953, maar het gesprek voort­zetten vanuit de (veranderde) situatie zoals die nu is. De gesprekken met vertegenwoordigers van de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland gaan door.

 

De synode sprak de wens uit om rond bijzondere herdenkingen, zoals 450 jaar Heidelbergse Catechismus en 400 jaar Dordtse Leerregels in 2018, voortaan gezamenlijke bijeenkomsten te beleggen met kerken waarmee „geestelijke herkenning” wordt ervaren.

 

De GG gaan op zondag 11 mei een boetedag houden in verband met de doorgaande secularisatie buiten, maar ook binnen de kerk. Die dag zal ook een kanselboodschap in de gemeenten worden voorgelezen. Dat besluit vloeit voort uit de uitvoerige bespreking van het rapport ”Kerk-zijn in een seculiere samenleving”. Van het rapport verschijnt een publieksversie voor kerkenraden en leden.

 

Uit dit rapport vloeit ook voort dat ambtsdragers, ouders, jongeren en overige gemeenteleden meer worden toegerust voor het staan in de samenleving en het omgaan met moderne media. Het gesprek met de (lokale) overheid vraagt meer aandacht.

 

Om de grote financiële nood bij het deputaatschap voor evangelisatie op te lossen, wordt onderzocht of het beter is al het vastgoed (de gebouwen en woningen van evangelisatieposten) bij een ander deputaatschap (kerkbouw of grootboek) onder te brengen, zodat het geld voor het deputaatschap voor evangelisatie naar de Woordverkondiging kan gaan.

 

De synode ziet af van het instellen van een meldpunt voor seksueel misbruik binnen de kerk; wel komt er een adviescommissie van deskundigen.

 

De GG krijgen een website met de naam www.gergem.info.

 

Het deputaatschap hulp­verlening bij kerkbouw gaat meer aandacht besteden aan het thema duurzaamheid, ook omdat zo de energiekosten voor kerken omlaag kunnen.

 

De volgende synode staat gepland voor 2016. De gemeente van Barneveld-Centrum moet de synode dan samenroepen. In het kerkgebouw in Barneveld zal ook de bidstond plaatsvinden. Zoals het er nu uitziet, zal de vergader­plaats van de synode weer Utrecht zijn.